Skip to content

Privacy Verklaring

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Bijzonder Portret persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat Bijzonder Portret inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Bijzonder Portret zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Bijzonder Portret
Arnhemseweg-Zuid 264 te Amersfoort
www.bijzonderportret.nl
info@bijzonderportret.nl
Kvk : 32072689

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Bijzonder Portret verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens: Voor- en achternaam (en indien van toepassing bedrijfsnaam), adres, telefoonnummer en emailadres. 
Bijzondere persoonsgegevens zoals ras / etniciteit, politieke opvattingen en dergelijke zijn niet van belang voor Bijzonder Portret en worden derhalve niet verwerkt.

Bijzonder Portret verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Bijzonder Portret met betrokkene heeft gesloten;
c. Bijzonder Portret een wettelijke verplichting dient na te komen;
d. een gerechtvaardigd belang van Bijzonder Portret, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Bijzonder Portret aan betrokkene.

Verwerkingsdoel 
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
– uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
– facturatie;
– afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten;
– informatie over wijzigen producten en diensten;
– marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven;
– telefonisch contact, e-mailcontact;
– uitvoering wettelijke verplichtingen;

Delen van persoonsgegevens met derden
Bijzonder Portret verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bijzonder Portret blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Bijzonder Portret zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:
Persoonsgegevens: Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail worden 2 jaar na het laatste contact verwijderd.
E-mail: E-mail ouder dan 2 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant is voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
Facturen en offertes: Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. 
Nieuwsbrief: Op ieder gewenst moment kunt u uw gegevens zelf uit het nieuwsbrief systeem verwijderen.
Foto’s: Op ieder gewenst moment kunt u verzoeken om de foto’s uit mijn archief te laten verwijderen. Doet u dit niet, dan worden de foto’s minimaal 5 jaar bewaard.
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Bijzonder Portret of door middel van telefoon of e-mail. Bijzonder Portret zal de gegevens van u daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Bijzonder Portret gebruikt geen cookies op deze website.

Beveiliging van de door Bijzonder Portret vastgelegde persoonsgegevens
Bijzonder Portret neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bijzonder Portret.
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Bijzonder Portret onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Bijzonder Portret meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Bijzonder Portret onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Bijzonder Portret via info@bijzonderportret.nl

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Bijzonder Portret schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).
Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.Back to top